Karavaanaristo Kinnunen

Meiltä 4-6 hengen matkailuautot luotettavasti ja kätevästi kaikille Teille!

Pal­ve­le­val­la per­hey­ri­tyk­sel­läm­me on vuo­kral­le tar­jol­la nel­jä hyvin­va­rus­tel­tua mat­kai­luau­toa. Kak­si puo­li- integroi­tua autoa on rekis­te­röi­ty nel­jäl­le ja kak­si alko­vi­mal­lin autoa kuu­del­le hen­gel­le.

Yhteen autois­ta voi ottaa lem­mi­kin mukaan lisä­mak­sus­ta.

Meil­tä vuo­kraa­mal­la saat käyt­töö­si hyvin­va­rus­tel­lun mat­kai­luau­ton tar­kis­tet­tu­na ja mat­kaan val­mis­tel­tu­na aina kil­pai­lu­ky­kyi­sin hin­noin ja hyvin vuok-rauseh­doin. Vuo­krauk­seen sisäl­tyy ajo­neu­vo varus­tei­neen, lii­ken­ne- ja kas­ko­va­kuu­tus, kat­ta­va mää­rä kilo­met­re­jä, wc-kemi­kaa­lit ja pul­lo kaa­sua sekä pääl­tä pesut läh­ties­sä ja palau­tet­taes­sa.

Nyky­ai­kai­sis­sa mat­kai­luau­tois­sam­me on help­po ja miel­lyt­tä­vä mat­kus­taa. Niil­lä saa ajaa 100 km/h hen­ki­lö­au­to­kor­til­la.

Käyt­töö­no­pas­tus anne­taan läh­ties­sä ja puhe­lin­päi­vys­tys toi­mii mat­kan aika­na.

Autot ovat vuo­krat­ta­vis­sa Hei­nä­ve­del­tä tai Joen­suus­ta. Voit jät­tää oman auto­si park­kiin mat­kan ajak­si, joten meil­le kan­nat­taa tul­la kau­em­paa­kin.

Joen­suus­sa yhteis­työ­kump­pa­nim­me on Scan­dia Rent, jon­ka hen­ki­lö­kun­nan kans­sa haluam­me taa­ta teil­le par­haan mah­dol­li­sen auto­lo­man.

Meil­le saa soit­taa myös iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin.

Ter­ve­tu­loa pal­vel­ta­vak­si!

Risto Kinnunen

Karavaanaristo Kinnunen

0400 883 351
info@karavaanaristo.fi

Heinäveden vuokrauspiste

Kes­kuk­sen­ku­ja 3 B 15
79700 Hei­nä­ve­si

Joensuun noutopiste
(c/o Scandia Rent)

Hark­ko­tie 5
80130 Joen­suu