Luovutus vuokralaiselle ja palautus vuokranantajalle

Vuo­kra­nan­ta­ja luo­vut­taa auton vuo­kra­lai­sel­le vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa mai­nit­tu­na ajan­koh­ta­na, sopi­muk­ses­sa mai­ni­tus­sa pai­kas­sa. Kesä­kau­del­la (kesä-syys­kuu) lyhin vuo­krausai­ka on yksi viik­ko (pait­si jos tätä lyhyem­pi väli on kalen­te­ris­sa vapaa­na). Vaih­to­päi­viä ovat maa­nan­tai (Fiat Cara­do T448 ja Weins­berg CaraCom­pact Edi­tion Pep­per) ja per­jan­tai (Fiat Cara­do A461 ja Etrusco 600 DB Comple­te Selection).

Kesä­se­son­gin ulko­puo­lel­la myös vii­kon­lo­put ja yksit­täi­set päi­vät (vähin­tään kol­me päi­vää) ovat mah­dol­li­sia. Läh­tö­päi­vät ovat täl­löin vapaas­ti valit­ta­vis­sa. Vuo­kra-aika alkaa yleen­sä klo 16:00 alkaen ja päät­tyy klo 11:00 mennessä.

Vuo­kra­so­pi­mus alle­kir­joi­te­taan auton nou­don yhtey­des­sä. Vuo­kraa­ja on vuo­kra­so­pi­muk­sen alle­kir­joi­tuk­sen yhtey­des­sä vel­vol­li­nen todis­ta­maan henkilöllisyytensä.

Vuo­kra­lai­nen palaut­taa auton vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa mai­nit­tuun paik­kaan, sovi­tun vuo­kra-ajan päät­tyes­sä. Palau­tusa­jan tai -pai­kan muut­tu­mi­ses­ta on sovit­ta­va riit­tä­vän ajois­sa vuo­kra­nan­ta­jan kanssa.

Vuo­kra­nan­ta­jal­la ei ole vel­vol­li­suut­ta mak­saa hyvi­tys­tä, jos vuo­kra­lai­nen palaut­taa auton ennen sovi­tun vuo­kra-ajan päättymistä.

Jos autoa ei ole palau­tet­tu vuo­kra-ajan päät­tyes­sä eikä vuo­kra-ajan piden­tä­mi­ses­tä ole sovit­tu vuo­kra­nan­ta­jan kans­sa, ilmoi­te­taan asia polii­sil­le var­kaus­ta­pauk­se­na.  Jos vuo­kra­lai­nen lai­min­lyö mai­ni­tut vel­voit­teet, on vuo­kra­nan­ta­jal­la oikeus periä koh­tuul­li­nen kor­vaus lai­min­lyön­nin vuo­kra­nan­ta­jal­le aiheut­ta­mis­ta talou­del­li­sis­ta menetyksistä.

Auto on palau­tet­ta­va sisäl­tä sii­vot­tu­na, tan­kat­tu­na ja auton wc-kaset­ti ja har­maa­ve­si­säi­liö on tyh­jen­net­tä­vä ennen auton palau­tus­ta. Vuo­kra­nan­ta­ja on oikeu­tet­tu peri­mään säi­liöit­ten tyh­jen­nyk­ses­tä 50 € yli­mää­räi­nen mak­su. Sii­vouk­ses­ta veloi­te­taan 50€/tunti.

Mat­kai­luau­ton vuo­kraa­mi­sek­si vuo­kra­lai­sen on olta­va vähin­tään 21-vuo­tias ja hänel­lä on olta­va vähin­tään kol­men (3) vuo­den B-luo­kan ajo­ko­ke­mus. Kul­jet­ta­jan yläi­kä­ra­ja on puo­les­taan 70 vuotta.

Vakuusmaksu ja vuokra

Vuo­kra­nan­ta­ja perii varaus­ta teh­täes­sä vakuus­mak­sun 300 €. Mikä­li vakuus suo­ri­te­taan tili­siir­to­na, on varaus vah­vis­tet­tu kun suo­ri­tus näkyy vuo­kra­nan­ta­jan tilillä.

Vakuus­mak­su palau­te­taan vuo­kra­lai­sen ilmoit­ta­mal­le tilil­le kun auto on palau­tet­tu sovit­tu­na ajan­koh­ta­na, sii­nä kun­nos­sa kuin auto oli vuo­kraus­het­kel­lä (pl. ulkopesu). 

Vakuus­sum­maa voi­daan käyt­tää myös lisä­pal­ve­lui­den (kuten oma­vas­tuun pie­nen­tä­mi­nen, lisä­ki­lo­met­rien lunas­ta­mi­nen, lisä­kul­jet­ta­ja­mak­su, ret­ki­pöy­tä ja -tuo­lit, lop­pusii­vous, astioi­den tis­kaus, wc:n ja har­maa­ve­si­säi­liöi­den tyh­jen­nys) lunas­ta­mi­seen mat­kaan läh­ties­sä ja/tai palau­tet­taes­sa matkailuautoa.

Vuo­kra suo­ri­te­taan koko­nai­suu­des­saan 14 vrk ennen vuo­krausa­jan alkua.  Mikä­li vuo­krausa­jan alkuun on vähem­män kun 14 vrk, suo­ri­te­taan vuo­kra heti. Vuo­kra mak­se­taan vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa ilmoi­te­tul­le tilille.

Vuokraan sisältyvät asiat

Vuo­kraan sisäl­tyy ajo­neu­vo varus­tei­neen (myös wc-kemi­kaa­lit) ja sopi­muk­sen mukai­set ajo­ki­lo­met­rit sekä pääl­tä­pe­sut läh­ties­sä ja palau­tet­taes­sa. Vuo­kra­nan­ta­ja on vakuut­ta­nut auton lii­ken­ne- ja kas­ko­va­kuu­tuk­sel­la. Vuo­kra­lai­sen oma­vas­tuu vahin­ko­ta­pauk­sis­sa on 1200 €/vahinkotapaus. Lasi­va­hin­gos­sa oma­vas­tuu on 250 €/vahinkotapaus. Oma­vas­tuun osa­suo­ri­tus voi­daan vähen­tää myös takuu­mak­sus­ta. Vuo­kra­lai­nen vas­taa itse mah­dol­li­sis­ta lisävakuutuksista.

Oma­vas­tuun voi pie­nen­tää 500 euroon lisä­mak­sus­ta (15 €/pvä).

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

Vuo­kra­lai­sen on tar­kis­tet­ta­va vuo­krat­ta­va auto luo­vu­tus­het­kel­lä ja kir­jat­ta­va yhdes­sä vuo­kra­nan­ta­jan kans­sa ylös mah­dol­li­set puut­teet tai viat vuo­kra­so­pi­muk­seen. Mikä­li puut­tei­ta tai viko­ja ei ole kir­jat­tu, on vuo­kra­lai­nen vas­tuus­sa näis­tä viois­ta sikä­li, kuin ne ovat olleet vuo­kra­lai­sen havait­ta­vis­sa tarkastushetkellä.

Vuo­kra­lai­nen on vel­vol­li­nen hoi­ta­maan autoa varus­tei­neen huo­lel­li­ses­ti niin, että ne ovat palau­tet­taes­sa samas­sa kun­nos­sa kuin luo­vu­tus­het­kel­lä, nor­maa­lia kulu­mis­ta lukuun ottamatta. 

Vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan autos­ta yhtä hyvin kuin huo­lel­li­nen hen­ki­lö omas­taan, sekä nou­dat­ta­maan ajaes­saan eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta ja varo­vai­suut­ta. Vuo­kraa­ja sitou­tuu käyt­tä­mään autoa vain sil­le tar­koi­te­tul­la tavan­omai­sel­la taval­la. Vuo­kraa­jan on vuo­kra-aika­na huo­leh­dit­ta­va auton kun­non nor­maa­lis­ta tark­kai­lus­ta kuten ren­gas­pai­neis­ta sekä öljy- ja mui­den nes­te­mää­rien riit­tä­väs­tä täy­tös­tä. Auton jää­des­sä het­kek­si­kin pysä­köi­dyk­si, se on ehdot­to­mas­ti lukittava.

Vuo­kraa­ja sitou­tuu itse kul­jet­ta­maan autoa. Hän saa luo­vut­taa auton toi­sel­le tai toi­sen kul­je­tet­ta­vak­si vain jos vuo­kra­so­pi­muk­seen on erik­seen mer­kit­ty lupa sii­hen. Vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen anta­maan tie­don tämän sopi­muk­sen sisäl­lös­tä sil­le hen­ki­löl­le, jol­le hän tämän sopi­muk­sen puit­teis­sa vuo­kra­koh­teen luovuttaa.

Auton käyt­tä­mi­nen lain­vas­tai­siin tar­koi­tuk­siin, hinauk­seen, kil­pai­lui­hin tai nii­den har­joi­tuk­siin, ajo-ope­tuk­seen, sekä jääl­lä aja­mi­seen on kielletty.

Huo­mioi auton mitat ja pyri vält­tä­mään auton aja­mis­ta ahtai­siin paik­koi­hin, lii­an mata­liin katok­siin kuten ben­sa-ase­mat ja tar­kis­ta myös ali­kul­kusil­to­jen kor­keu­det. Älä myös­kään aja autoa esim. kapeal­le met­sä­tiel­le, jos on mah­dol­lis­ta, että pui­den oksat aiheut­ta­vat raa­pi­mis­jäl­kiä. Peruu­tet­taes­sa ajo­neu­voa var­mis­ta aina että auton taka­na on riit­tä­väs­ti vapaa­ta tilaa. Muis­ta luki­ta auto huo­lel­li­ses­ti, kun pois­tut autosta.

Lei­rin­tä­alueil­la tur­va­vä­li toi­seen ajo­neu­voon ja sen varus­tei­siin on vähin­tään 4 m.

Autos­sa ole­via asia­kir­jo­ja, kuten rekis­te­rio­tet­ta, käyt­tö­oh­jei­ta ja mah­dol­li­sia mui­ta asia­kir­jo­ja on käsi­tel­tä­vä huo­lel­la. Mah­dol­li­set vahin­got veloi­te­taan vuokralaiselta.

Vuo­kra­lai­nen on vuo­kra-aika­na vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan mat­kai­luau­ton nor­maa­leis­ta tar­kis­tuk­sis­ta ja huo­leh­ti­maan, että käyt­tää auton säh­kö­lait­tei­ta niin, että auton akut eivät pää­se tyh­je­ne­mään. Jos auton start­tiak­ku on tyh­jen­ty­nyt vuo­kraa­jan omas­ta huo­li­mat­to­muu­des­ta esim. ajo­va­lo­jen pääl­le jät­tä­mi­ses­tä park­kee­rat­tuun autoon tai auton koje­lau­dan 12V pis­tok­kei­den lii­al­li­ses­ta käy­tös­tä auton olles­sa sam­mu­tet­tu­na, on vuo­kraa­ja vel­vol­li­nen itse hoi­ta­maan auton käynnistyksen/akkujen lataa­mi­sen niin, että auto saa­daan käyntiin.

Tupa­koin­ti vuo­kra­tus­sa autos­sa on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty! Lai­min­lyön­nis­tä peri­tään 500 € lisä­mak­su. Lem­mik­kie­läin­ten mukaan otta­mi­nen on myös kiel­let­ty. Ilman eril­lis­tä sopi­mus­ta mukaan ote­tuis­ta lem­mi­keis­tä, peri­tään eril­li­nen sii­vous­mak­su 200 €.

Toi­sen, kol­man­nen ja nel­jän­nen kul­jet­ta­jan lisä­mak­su on 20 €/hlö.

Vuo­krat­tua autoa ei saa vie­dä Suo­men rajo­jen ulko­puo­lel­le ilman vuo­kra­nan­ta­jan kir­jal­lis­ta lupaa. Ulko­mail­le suun­tau­tu­viin vuo­krauk­siin lisä­mak­su on 50€ (Ruot­si, Nor­ja, Tans­ka 30€), sisäl­täen ulko­maan vakuu­tuk­set. Tiet­tyi­hin mai­hin ajo saat­taa olla kiel­let­ty (täl­lä het­kel­lä esim. Venä­jä, Val­ko-Venä­jä ja Ukrai­na). Vuo­kra­lai­sel­la ei ole oikeut­ta luo­vut­taa autoa kenen­kään muun kuin vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa mai­nit­tu­jen hen­ki­löi­den käyttöön.

Vuo­kra­lai­nen on oma­vas­tuun ylä­ra­jaan 1200 € saak­ka velvollinen: 

- Kor­vaa­maan autol­le tai sen varus­teil­le vuo­kra-aika­na sat­tu­neet vahin­got
- Kor­vaa­maan autos­ta vuo­kra-aika­na kadon­neet osat ja lisävarusteet

Vuo­kra­lai­nen on koko­nai­suu­des­saan vas­tuus­sa niis­tä autol­le ja sen varus­teil­le aiheut­ta­mis­taan vahin­gois­ta, joi­ta auton kas­ko­va­kuu­tus ei kor­vaa. Täl­lai­sia vahin­ko­ja ovat mm. seu­raa­vis­ta tai nii­hin rin­nas­tet­ta­vis­ta syis­tä aiheu­tu­neet vahingot:

- Yli­kuor­maus tai aja­mi­nen tyh­jil­lä ren­kail­la
- Vää­rän­lai­sen polt­toai­neen tank­kaa­mi­nen autoon
- Tupa­kan­pol­ton, lem­mik­kie­läin­ten, likais­ten esi­nei­den tai viil­to­jen aiheut­ta­mat ver­hoi­lu- ja muut vahin­got
- Aja­mi­nen sel­lai­sil­la alueil­la joi­ta ei ole tar­koi­tet­tu autol­la aja­mi­seen
- Pak­ka­sen auton vesi­jär­jes­tel­mäl­le tai sani­teet­ti­vä­li­neil­le aiheut­ta­mis­ta vahin­gois­ta mikä­li vahin­ko on aiheu­tu­nut huo­li­mat­to­muu­des­ta tai lai­min­lyön­nis­tä
- Auton käyt­tä­mi­ses­tä alko­ho­lin tai muun huu­maa­van aineen vai­ku­tuk­sen alai­se­na, rikol­li­seen tar­koi­tuk­seen taik­ka sii­tä, että vuo­kra­lai­nen muu­toin oleel­li­ses­ti rik­koo sopimusehtoja.

Eri­tyi­ses­ti tode­taan, että Vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus, sil­loin kun perus­te tähän on ole­mas­sa, veloit­taa vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa yksi­löi­dyl­tä Vuo­kraa­jal­ta sopi­muk­sen mukai­sen vuo­kran lisäk­si lisä­ve­loi­tuk­sia seu­raa­vis­ta asiois­ta: sopi­muk­sen mukai­nen perus­o­ma­vas­tuu, polt­toai­ne­ve­loi­tuk­set, vuo­kra-ajan piden­ty­mi­ses­tä joh­tu­vat vuo­krat ja mak­sut, auton toi­mi­tus- ja nou­to­ve­loi­tuk­set, auton käy­tös­tä vuo­kra-ajan aika­na aiheu­tu­neet pysä­köin­ti­vir­he­mak­sut, yksi­tyi­sen pysä­köin­nin­val­von­nan mak­sut, rike­mak­sut, sakot, tie­tul­lit, ruuh­ka­mak­sut, yli­kuor­ma­mak­sut ja muut vas­taa­vat mak­sut hallintokuluineen.

Vuo­kra­lai­nen vapau­tuu kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta, jos vuo­kra­nan­ta­ja saa täy­den kor­vauk­sen vahin­gois­ta vakuu­tuk­sen perus­teel­la tai vahin­gon aiheut­ta­jal­ta. Vuo­kra­lai­nen on vel­vol­li­nen mak­sa­maan vuo­kra-aika­na auton käyt­tä­mi­ses­tä aiheu­tu­vat lei­riy­ty­mis-, pysä­köin­ti- ja pysä­köin­ti­vir­he­mak­sut, yli­kuor­ma-, sak­ko-, rike- ja muut maksut.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuo­kra­nan­ta­ja vas­taa, että vuo­krat­tu auto on tek­ni­ses­ti luo­vu­tus­het­kel­lä sii­nä kun­nos­sa, että sitä voi­daan käyt­tää sopi­muk­ses­sa tar­koi­tet­tuun toi­min­taan. Vuo­kra­nan­ta­ja ei vas­taa auton rik­kou­tu­mi­sen tai vian aiheut­ta­mas­ta vahin­gois­ta vuo­kra­lai­sel­le, vuo­kra­lai­sen omai­suu­del­le, tai lii­ken­ne­vä­li­neil­le tai muil­le hen­ki­löil­le. Vuo­kra­nan­ta­ja ei kor­vaa mat­kan kes­key­ty­mi­ses­tä vuo­kra­lai­sel­le aiheu­tu­via mat­ka- tai majoi­tus­ku­lu­ja. Vuo­kra­nan­ta­ja ei vas­taa vuo­kra­lai­sen omai­suu­des­ta, joka on ollut autos­sa esim. var­kaus­ta­pauk­sis­sa, mikä­li auton vakuu­tus ei sitä korvaa.

Toimenpiteet vika-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Tek­ni­sen tai muun vian ilme­tes­sä, on vuo­kra­lai­sen ilmoi­tet­ta­va sii­tä vii­py­mät­tä vuo­kra­nan­ta­jal­le. Vuo­kra­lai­nen on vel­vol­li­nen toi­mit­ta­maan auton kor­jat­ta­vak­si vuo­kra­nan­ta­jan niin vaa­ties­sa vuo­kra­nan­ta­jan lukuun. Vuo­kra­lai­nen voi myös palaut­taa auton vika­ta­pauk­ses­sa välit­tö­mäs­ti vuo­kra­nan­ta­jal­le, jol­loin vuo­kra­so­pi­mus päät­tyy luo­vu­tus­het­kel­lä.  Mikä­li autos­sa ilme­nee vuo­kra-aika­na tek­ni­nen vika tai muu vir­he, on vuo­kra­lai­sel­la oikeus vaa­tia vir­het­tä vas­taa­vaa vuo­kran­alen­nus­ta. Jos auton kun­nos­ta joh­tu­va vir­he on olen­nai­nen, vuo­kra­lai­nen voi vaa­tia vuo­kra­so­pi­muk­sen pur­kua. Ren­gas­vau­rion sat­tues­sa vuo­kra­lai­nen on vel­vol­li­nen kor­jaut­ta­maan ren­kaan vuo­kra­nan­ta­jan lukuun, kui­ten­kin neu­vot­te­le­mal­la täs­tä ensin vuo­kra­nan­ta­jan kanssa.

Lii­ken­ne­va­hin­gon sat­tues­sa on vuo­kra­lai­nen vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan vii­py­mät­tä vahin­gos­ta vuo­kra­nan­ta­jal­le. Syyl­li­syy­den olles­sa vähän­kään epä­sel­vä, on vuo­kra­lai­sen ilmoi­tet­ta­va asias­ta polii­sil­le. Ilmoi­tus polii­sil­le teh­dään aina, kun kysees­sä on hen­ki­lö­va­hin­ko. Myös hir­vie­läin­va­hin­gois­sa vuo­kra­lai­sen on aina teh­tä­vä ilmoi­tus polii­sil­le sekä toi­mi­tet­ta­va vuo­kra­nan­ta­jal­le polii­sin anta­ma todis­tus teh­dys­tä ilmoituksesta.

Var­kau­den sat­tues­sa on vuo­kra­lai­sen välit­tö­mäs­ti ilmoi­tet­ta­va vuo­kra­nan­ta­jal­le autoa koh­dan­nees­ta var­kau­des­ta. Var­kau­des­ta on teh­tä­vä vii­py­mät­tä ilmoi­tus polii­sil­le. Vuo­kra­nan­ta­jan on tämän jäl­keen ilmoi­tet­ta­va vuo­kra­lai­sel­le, mihin toi­men­pi­tei­siin tapah­tu­neen joh­dos­ta on ryh­dyt­tä­vä. Jos vuo­kra­lai­nen lai­min­lyö edel­lä mai­nit­tu­jen ilmoi­tus­ten teke­mi­sen, hän vas­taa vuo­kra­nan­ta­jal­le sii­tä syn­ty­nees­tä vahingosta.

Sopimuksen purkaminen

Jos vuo­kra­lai­nen pur­kaa sopi­muk­sen aikai­sem­min kuin

- 21 vrk ennen vuo­kra-ajan alkua, on vuo­kra­nan­ta­ja vel­vol­li­nen palaut­ta­maan vakuus­mak­sun koko­nai­suu­des­saan.
- 14 vrk ennen vuo­kra-ajan alkua, on vuo­kra­nan­ta­ja vel­vol­li­nen palaut­ta­maan vakuus­mak­sun vähen­net­ty­nä 100,00 €:lla, joka menee sopi­muk­sen pur­ka­mi­ses­ta aiheu­tu­nei­den kulu­jen peit­tä­mi­seen.
- 7 vrk ennen vuo­kra-ajan alkua, on vuo­kra­nan­ta­ja vel­vol­li­nen palaut­ta­maan vuo­kran ja vakuus­mak­sun vähen­net­ty­nä 200,00 €:lla, joka menee sopi­muk­sen pur­ka­mi­ses­ta aiheu­tu­nei­den kulu­jen peittämiseen.

Jos vuo­kra­lai­nen pur­kaa sopi­muk­sen myö­hem­min kuin 7 vrk ennen vuo­kra-ajan alkua, ei vuo­kra­mak­sua palau­te­ta. Vakuus­mak­su palau­te­taan kokonaisuudessaan.

Vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus pur­kaa vuo­kra-ajan kulues­sa vuo­kra­so­pi­mus, jos käy ilmi, että vuo­kra­lai­nen rik­koo olen­nai­ses­ti vuo­kra­so­pi­mus­ta tai vuo­krauseh­to­ja tai että vuo­kra­lai­nen ei vuo­kra­nan­ta­jan arvion mukaan kyke­ne käsit­te­le­mään autoa asianmukaisesti.

Jos auton käyt­tö estyy tapah­tu­neen vahin­gon tai var­kau­den takia, sopi­mus pur­kau­tuu vuo­kra­nan­ta­jan saa­tua ilmoi­tuk­sen tapah­tu­nees­ta. Vuo­kra­nan­ta­jan pur­kaes­sa vuo­kra­so­pi­muk­sen, on vuo­kra­lai­nen vel­vol­li­nen palaut­ta­maan auton vii­vy­tyk­set­tä vuokranantajalle.

Vuokrasopimusta koskevat riidat

Vuo­kra­so­pi­mus­ta kos­ke­vat eri­mie­li­syy­det pyri­tään rat­kai­se­maan ensi­si­jai­ses­ti neu­vot­te­le­mal­la. Jos eri­mie­li­syys saa­te­taan tuo­miois­tui­men rat­kais­ta­vak­si, asian rat­kai­see Vuo­kraa­mon koti­pai­kan kärä­jä­oi­keus tai kulut­ta­ja­rii­ta­ta­pauk­sis­sa muu lain mukai­nen alioikeus.

Hyvää ja turvallista matkaa kaikille Teille!